سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
اداره تبلیغات اسلامی 
مدرس و مشاور  
 
 
علمی 
همکاری 
بنیاد بین اللملی علوم وحیانی اسراء 
.. 
 
 
..